12 oktober 2016

Nieuws uit de bestuurscommissie van 11 oktober 2016

Over veel betrokken bewoners en een doof centraal stadsbestuur
door Monique Ruimschotel, fractievoorzitter PvdA

Bij de bestuurscommissie van gisteravond was het volle bak met insprekers. Dat kwam omdat er twee onderwerpen op de rol stonden die bewoners direct raakt in hun welbevinden: de locatieprofielen evenementen en het fietsvrij maken van Rembrandt- en Thorbeckeplein. Met verve werden de bewonersbelangen verdedigd en het was niet aan dovemans oren gericht. Inspreken helpt, zeker als je met goede voorbeelden en alternatieven komt.

Waar mogen evenementen komen?
Het was de hoogste tijd om opnieuw te kijken naar plekken in de binnenstad waar evenementen kunnen plaatsvinden. De oude inventarisatie kwam uit de tijd dat we Amsterdam wilden opstuwen als plek waar het allemaal gebeurt. Hoe meer, hoe beter. Nu weten we allemaal dat de rek er uit is en dat met evenementen ook (over)last van geluid en drukte komt. Veel insprekers hielden een pleidooi voor lagere maximale geluidsnormen en drukten ons op het hart om juist ook te waken tegen de vérdragende lage bastonen. Helaas buigt een stedelijke commissie zich daar nog over, maar die wil ik meegeven dat onze bewoners echt een substantiële vermindering van de geluidsoverlast verwachten. Als PvdA hebben we gestemd voor het laten doorgaan van Gay-pride event op het Amstelveld mits dit met een aanmerkelijk kleiner publiek vorm gegeven kan worden. Ook de kermis is een maal per op de Dam toegestaan, alhoewel dat van mij ook de huidige twee keer per jaar had mogen zijn.

Rembrandtplein gebied fietsvrij?
Bij het  Rembrandt- en Thorbeckeplein speelt dat vanuit openbare orde oogpunt een fietsvrij overzichtelijk plein de voorkeur heeft. Het instellen van een fiets en parkeerverbod heeft tot gevolg dat gemiddeld 1000 fietsen een andere plek moeten vinden in de omgeving. De structurele oplossing van een ondergrondse fietsparkeerplaats duurt nog jaren, maar door alle partijen is een lans gebroken om daar grote prioriteit aan te geven. Maar in de tussentijd dreigt de overlast zich te verspreiden naar de omliggende straten, voor een deel vóór woningen. Wat ons betreft kan dat laatste niet, vooral omdat er, ook door de insprekers, alternatieven zijn aangedragen. Dat gaat wat de commissie betreft ook niet gebeuren. Als PvdA hebben we ook twijfels of de beloofde uitbreiding van de handhaving ordelijkheid op de pleinen en omgeving  kan garanderen. We gaan de monitoring, die niet alleen over veiligheid, maar ook over leefbaarheid moet gaan, kritisch volgen. Het is geen uitgemaakte zaak dat de baten in termen van verminderde onveiligheid en criminaliteit opwegen tegen de lasten van menskracht, geld en overlast. Over 1 ½ jaar kijken we of  dit tijdelijke regiem verder gaat.

Onmogelijke extra bezuinigingen
Onze PvdA bestuurder Roeland Rengelink heeft ons aan het eind van de bijeenkomst bijgepraat over de extra bezuinigingen die er op ons bord dreigen te komen. Het zag er naar uit dat het college begrip had voor de onmogelijkheid van de omvang van de extra taakstelling en zich ook kon vinden in de voorstellen die we hadden voor de eventuele invulling ervan. Helaas blijkt het college naar de raad voorstellen te hebben gestuurd die daarvan niet getuigen. Dat maakt dat we niet alleen worstelen met de omvang van de bezuiniging maar ook met de manier waarop het gegaan is. We voelen ons –om het netjes uit te drukken- niet serieus genomen.